Vjllca Hysenaj Sopa

0619311660 / 061-9311660

Addresse: Hauptstrasse 2, 4416 Bubendorf